foam

Grow Your Own Worlds

[EN] FoAM is a network of transdisciplinary labs for speculative culture. It is inhabited by people with diverse skills and interests – from arts, science, technology, entrepreneurship, cooking, design and gardening. It is a generalists’ community of practice working at the interstices of contrasting disciplines and worldviews. Guided by our motto “grow your own worlds,” we study and prototype possible futures, while remaining firmly rooted in cultural traditions. We speculate about the future by modelling it in artistic experiments that allow alternative perspectives to emerge. By conducting these experiments in the public sphere, we invite conversations and participation of people from diverse walks of life.

“Maybe there’s something beckoning over the horizon that’s not design and not futurism but just something we might call speculative culture. I think what you’re seeing right here is a mash-up: there are people from very different lines of work put in a temporary situation…”
– Bruce Sterling

Amidst rampant consumerism, xenophobia and climate chaos, FoAM is a haven for people who are unafraid to ask the question: “What If?” and "How could it be otherwise?" Instead of dismissing possible futures because of their improbability, we speculate: What if we see plants as organisational principles for human society? What if lack of fossil fuels turns jet-setting artists into slow cultural pilgrims? What if market capitalism collapsed? By rehearsing for a range of different scenarios, we can cultivate behaviours that make us more resilient to whatever the future holds. This is why we encourage FoAM‘s activities to explore the breadth of themes and methods – from robotics to permaculture, tinkering to meditation. Layered as long-term initiatives and short term projects, FoAM‘s activities uphold the values of complexity and whole systems thinking, pollinated by the transdisciplinarity of our teams.

FoAM - a collective, an organisation, a network, or all of the above?

As with foam (the mass of bubbles), FoAM (the group) is a dynamic entity that can change shape and scale as required. We can be a transdisciplinary organisation in the morning, a tightly knit family at lunchtime, a learning facility in the afternoon, a loose bunch of philosophers in the evening and a dedicated designers’ collective by night. Most of FoAM's activities occur in our studios – hybrids between laboratories, ateliers and living rooms. FoAM studios are designed to encourage reciprocal exchanges of ideas, techniques and experiences. We are organised as a distributed network concentrated in Europe and (Austral)asia, with bases and nodes (people, projects and organisations) spread across the globe. This distributed structure allows our bases to remain small and flexible; they can incubate and spawn experimental initiatives while the network can develop activities on larger scales. We collaborate with people (individuals and organisations) from many different sectors: arts and culture, science and technology, academia, policy, business, and civil society.

FoAM’s activities

Our activities evolve in a layered structure: as long-term initiatives and short-term experiments. This structure allows us both to focus on “burning issues” as they arise, and engage in projects concerned with slower, long-term tendencies. Our activities can be loosely categorised as [1] exploring and creating, [2] learning and developing [3] communicating and archiving. In diversified teams of generalists and specialists, we create experimental situations, generative media, culinary performances and other forms of participatory culture. To support the personal and professional development of our ever-expanding community, FoAM hosts workshops, lectures, gatherings, residencies and coaching sessions. We communicate our theories and practice in diverse publications, and archive books, media and materials in an eclectic library in our Brussels studio and online. 


Grow Your Own Worlds

[NL] FoAM is een netwerk van transdisciplinaire labs voor speculatieve cultuur. Ze worden bevolkt door mensen met verschillende vaardigheden en interesses – in en voor de kunsten, wetenschap en technologie, het ondernemerschap, ontwerp, koken en tuinieren. Het is een gemeenschap van generalisten die in de tussenruimten werken van uiteenlopende disciplines en wereldbeelden. Geleid door ons motto 'grow your own worlds' bestuderen we toekomstmogelijkheden en ontwerpen we er prototypes voor, terwijl we ondertussen stevig geworteld blijven in culturele tradities. We speculeren over de toekomst door haar vorm te geven in artistieke experimenten die andere perspectieven doen ontstaan. Door die experimenten in de publieke ruimte te laten plaatsvinden, nodigen we mensen met een verschillende levenswandel uit om erover van gedachten te wisselen of eraan te participeren.

“Misschien wenkt er iets aan de horizon wat noch design is noch futurisme, maar gewoon iets wat we speculatieve cultuur zouden kunnen noemen. Ik denk dat wat je nu ziet een 'mash-up' is: mensen met verschillende werkterreinen die in een tijdelijke situatie gebracht worden...”

Bruce Sterling

Te midden van ongebreidelde consumptie, vreemdelingenhaat en klimaatchaos is FoAM een toevluchtsoord voor mensen die geen schrik hebben voor de vraag: “Wat als?” In plaats van toekomstmogelijkheden van de hand te wijzen omdat ze niet waarschijnlijk zouden zijn, speculeren wij: Wat als we planten bekijken als organisatorische principes voor de menselijke samenleving? Wat als een gebrek aan fossiele brandstoffen van jetsettende kunstenaars trage cultuurpelgrims maakt? Wat als het marktkapitalisme in elkaar stort? Door een reeks verschillende scenario's in te oefenen, kunnen we gedrag cultiveren dat ons veerkrachtiger maakt voor wat de toekomst ons ook zal brengen. Daarom zorgen we ervoor dat de activiteiten van FoAM een breed scala van thema's en methodes exploreren – van robotica tot permacultuur, van knutselen tot mediteren. De transdisciplinariteit van onze teams maakt dat ze de waarden van complexiteit en holistisch denken hooghouden.

FoAM – een collectief, een organisatie, een netwerk of alles van het voorgaande?

Zoals schuim ('foam') is FoAM (de groep) een dynamische entiteit, die haar vorm en schaal kan aanpassen aan de noden. 's Ochtends kunnen we een transdisciplinaire organisatie zijn, tijdens de lunch een hechte familie, in de namiddag een plek die leren faciliteert, 's avonds een luchtige bende filosofen en 's nachts een toegewijd ontwerperscollectief. Het gros van FoAM's activiteiten vindt plaats in onze studio's – een kruising van laboratoria, ateliers en woonkamers. De studio's van FoAM zijn ontworpen om wederzijdse uitwisseling van ideeën, technieken en ervaringen te bevorderen. We zijn georganiseerd als een verspreid netwerk, met brandpunten in Europa en (Austral)azië en studio's en knooppunten (mensen, projecten en organisaties) over de hele wereld. Deze verspreide structuur laat toe dat onze studio's klein en flexibel blijven; ze kunnen broeden op experimentele initiatieven, terwijl het netwerk activiteiten op grotere schaal kan ontwikkelen. We werken samen met mensen (individuen en organisaties) uit veel verschillende sectoren: kunst en cultuur, wetenschap en technologie, de academische en zakenwereld, het beleid en de burgermaatschappij.

FoAM’s activiteiten

Onze activiteiten worden gelaagd ontwikkeld, als langetermijninitiatieven en kortetermijnprojecten. Deze structuur laat toe om ons zowel te richten op 'brandende kwesties' wanneer ze zich voordoen, als ons in te zetten voor projecten die inspelen op tragere langetermijntendensen. Onze activiteiten kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën: [1] exploreren en creëren, [2] leren en ontwikkelen [3] en communiceren en archiveren. In gediversifieerde teams van generalisten en specialisten scheppen we experimentele situaties, generatieve media, culinaire performances en andere vormen van participatieve cultuur. Om de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze almaar groeiende gemeenschap te ondersteunen, organiseert FoAM workshops, lezingen, bijeenkomsten, residenties en coachingsessies. We communiceren over onze theorieën en praktijk via verschillende publicaties en verzamelen boeken, materialen, media en ander archiefmateriaal in een eclectische bibliotheek in Brussel en online.